کرسی علمی - ترویجی «اعتبار آمار و نقش آن در مدیریت و حکمرانی»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر مهرداد نیاپرست، عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه رازی

ناقد: دکتر سید رضا هاشمی، عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه رازی

ناقد: دکتر سیاوش قلی پور، عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر حبیب جعفری، عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه رازی

زمان: دوشنبه 12 دی 1401

ساعت: 10 الی 12 صبح

لینک شرکت در جلسه: /http://vc4.razi.ac.ir/r9i5k3qb4ab

 

آخرین اخبار