کرسی علمی - ترویجی «روایت شناسی و سبک شناسی مقتل سرالاسرار به عنوان مقتل شاخص غرب کشور»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر سحر یوسفی، پژوهشگر پسادکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

ناقد: دکتر عبدالرضا نادری فر، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

ناقد: دکتر عامر قیطوری، عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر ابراهیم مالمیر، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401

ساعت: 13:30

لینک شرکت در جلسه: http://vc4.razi.ac.ir/r4gmb1mdpg7g

 

آخرین اخبار