کرسی علمی - ترویجی «بررسی پیامدهای تغییر جنسیت زوجین بر مسائل مهریه، نفقه، ولایت و حضانت فرزندان»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر سید محمد حسینی، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه رازی

ناقد: دکتر عبدالله غلامی، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

ناقد: دکتر داود گوهری، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر علی مرتضوی مهر، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

زمان: سه شنبه 6 تیر ماه 1402 

ساعت: 13 الی 15

لینک شرکت در جلسه: http://vc4.razi.ac.ir/rvsyhylj8yzp

 

آخرین اخبار