کرسی علمی - ترویجی «عادت غذایی سازگار با اقلیم خشک ایران و تاثیر آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر رضا حق پرست، دانشیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

ناقد: دکتر علی بهشتی آل آقا، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه رازی

ناقد: دکتر سید مصطفی نچواک، استاد گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدیر جلسه: دکتر کیانوش چقامیرزا، دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی

زمان: سه شنبه 20 تیرماه 1402

ساعت: 10 الی 12

لینک شرکت در جلسه: http://vc4.razi.ac.ir/rg939yyfusms

 

آخرین اخبار