کرسی علمی - ترویجی «کاربست میراث هزار و یک شب در رمان معاصر عربی؛ مطالعه موردی رمان های «سلاف بغداد و «ألف لیله فی لیله»

معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می کند:

ارائه دهنده: دکتر طیبه امیریان، پژوهشگر پسادکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

ناقد: دکتر علی سلیمی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

ناقد: دکتر مریم رحمتی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

مدیر جلسه: دکتر جهانگیر امیری، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

زمان: دوشنبه 26 تیرماه 1402 

ساعت: 10 الی 12

لینک شرکت در جلسه: http://vc4.razi.ac.ir/r9k0op7qmp87

 

آخرین اخبار