تماس با دبیرخانه 

 

  پست الکترونیک :korsirazi@razi.ac.ir 

 شماره تماس مستقیم  دفتر کرسی­ها : 08334274530

 شماره تماس دانشگاه رازی - داخلی :   325

 شماره تماس دبیر  کمیته دستگاهی کرسی ها جناب آقای دکتر روح اله بهرامی : 
 ­09163675242