Heading Example

  

 

دفتر کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره ضرورت آزاداندیشی، نقد و نوآوری علمی و به منظور برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد، مناظره و ترویجی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی و مساعدت در بسط آزاد اندیشی بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. دانشگاه رازی در تاریخ 6/7/1399 موفق به اخذ مجوز کمیته دستگاهی که از این پس «شورای کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره» نامیده می شود، گردید. «کمیته دستگاهی» در آیین نامه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره (آذر ماه 1388) تعریف شده است و اهداف، وظایف و ساختار و سیاست های آن در آیین نامه مذکور شرح داده شده است. این شورا فعالیت هایش را از طریق دبیرخانه شورای کرسی ها پیگیری می کند. مسئولیت راه اندازی دفتر کرسی ها ابتدا با جناب آقای دکتر عباسعلی منصوری بود و از تاریخ 13 دی ماه 1400  مسئولیت راه اندازی و پیگیری امور مربوط به اجرای کرسی ها به جناب آقای دکتر روح اله بهرامی واگذار شده است.


آشنایی با فرایند برگزاری کرسی ها و انواع آنها

تقویم جلسات